خط مشی و روش

تعداد بازدید:۶۳۷
لیست خط مشی و روشهای تهیه شده توسط واحد بهداشت حرفه ای
 
خط مشی و روش ایمنی کارکنان بخش استریل مرکزی                                                 
خط مشی و روش حمل دستی بار
خط مشی و روش استعمال دخانیات
خط مشی و روش ملاحظات کارکنان در دوران بارداری
خط مشی و روش رعایت الزامات بهداشتی در صورت تماس با خون ومایعات بدن(به صورت مشترک با سوپروایزر کنترل عفونت)
خط مشی و روش برنامه ریزی جهت رهگیری استریلیزاسیون ابزار پزشکی
خط مشی و روش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
خط مشی و روش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
خط مشی و روش انجام عملیات تخلیه
خط مشی و روش فرایند مکتوب برای تکمیل فرم های اتفاقات وحوادث ناخواسته
خط مشی و روش موارد کاربرد وراهنمای عملی استفاده از وسایل حفاظتی
خط مشی و روش استفاده صحیح از برگه های اطلاع رسانی در خصوص ایمنی مواد MSDS
خط مشی و روش انجام معاینات قبل از استخدام به همراه لیست آزمایشات الزامی پرسنل به تفکیک هر واحد وبخش
آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۰